ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ACTIVITEITEN VAN MARJOLIJN VAN NOORD, AAN DE VAART

gevestigd te Hoofddorp
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer  63131269

1. Definities en werkingssfeer

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- opdrachtnemer: Marjolijn van Noord, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;
- opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt.
-  diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder vormen van begeleiding, coaching, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook. 

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes uitgebracht door opdrachtnemer, op opdrachten aan en overeenkomsten die door opdrachtnemer zijn aangegaan.

b. In geval van fusie van de opdrachtgever met een of meer derden, blijft de opdracht gehandhaafd en is de nieuwe organisatie aansprakelijk voor nakoming van de aangegane verplichtingen.

c. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

d. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk zijn aanvaard.

2. Offertes

a. Een offerte van opdrachtnemer heeft een geldigheidsduur van maximaal 30 dagen, gerekend vanaf twee dagen na haar datering.

b. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders aangegeven.

c. Wijziging of intrekking van een offerte kan alleen schriftelijk plaatsvinden.

3. Opdrachten en overeenkomsten

a. Totstandkoming van de overeenkomst

De opdracht c.q. overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen, als de opdrachtgever zich akkoord heeft verklaard met de offerte en deze ondertekend aan opdrachtnemer heeft doen toekomen.

b. Deelopdrachten

Indien de opdrachtgever een deel van de offerte wil aanvaarden is opdrachtnemer gerechtigd de opdracht niet te aanvaarden. Een deelopdracht dient altijd schriftelijk te worden overeengekomen met verwijzing naar het deel van de offerte dat van toepassing is.

Bij een deelopdracht behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om aanvullende voorwaarden te stellen en een ander tarief te hanteren.

c. Opdrachten zonder voorafgaande offerte

Opdrachtnemers kunnen opdrachten aanvaarden zonder daaraan voorafgaand offerte te hebben uitgebracht. Een schriftelijk weergegeven opdracht of een schriftelijke bevestiging van wat mondeling overeengekomen is, vervangt in dat geval de offerte.

d. Tussentijdse wijzigingen van opdrachten

Als bij de uitvoering van een opdracht blijkt dat er omstandigheden zijn die een gewijzigde aanpak vergen, dan kunnen afwijkingen van de oorspronkelijke opdracht worden overeengekomen.
Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer hebben de plicht om de noodzaak van een gewijzigde aanpak tijdig te melden en de consequenties voor de opdracht en eventuele (meer)kosten te bespreken en schriftelijk vast te leggen.

e. Uitvoering van de opdracht

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Zulks geschiedt echter uitsluitend na overleg met de opdrachtgever en onder voorwaarde dat noch de continuïteit, noch de kwaliteit hierdoor negatief wordt beïnvloed.

f. Medewerking opdrachtgever bij opdrachten

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te vertragen en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
Voorts zal de opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht betrokken medewerkers op de hoogte stellen van de werkzaamheden van opdrachtnemer en hun opdracht geven tot medewerking; de opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat de bevoegdheden van medewerkers met betrekking tot de werkzaamheden van de opdrachtnemer voor beide partijen duidelijk zijn. 

4. Vertrouwelijkheid en AVG

a. De aan opdrachtnemer verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. Dit geldt voor alle informatie die als vertrouwelijk aan opdrachtnemer wordt verstrekt en voor alle andere informatie die redelijkerwijs als zodanig kan worden beschouwd.

b. Opdrachtnemer zal bedoelde gegevens alsmede eventuele rapporten en verslagen (inclusief die door opdrachtnemer zijn geschreven) betreffende de medewerkers resp. de organisatie van de opdrachtgever slechts met schriftelijke toestemming van de opdrachtgever en van betrokkenen aan derden ter beschikking stellen of anderszins openbaar maken.

c. Opdrachtnemer verzamelt en bewaart alleen die data die nodig is om het werk uit te oefenen, en/of die nodig is om aan bestaande wet- en regelgeving, zoals wettelijke bewaartermijnen, te voldoen.

d. Een data eigenaar heeft het recht om opdrachtnemer te verzoeken persoonlijke en/of zakelijke data te corrigeren of te verwijderen. Verzoeken daartoe graag per mail naar marjolijn@aandevaart.nl. Voor zover dat niet in strijd is met wet- en regelgeving, voldoet opdrachtnemer aan die wens.

e. Bij beëindiging van de samenwerking bewaart opdrachtnemer alleen die data die vanwege wet- en regelgeving bewaard moet worden. Op verzoek draagt opdrachtnemer die data, met de eventuele bewaarplicht, graag aan de data eigenaar over, in een vorm naar keuze, voor zover die beschikbaar is.

f. Eventuele bezwaren over datagebruik door opdrachtnemer graag per email.

g. Klachten over datagebruik kunnen ingediend worden bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

5. Intellectueel eigendom

a. Voor zover Auteurs-,  modellen- of andere rechten van intellectueel eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en Auteurs-, model- en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.

b. Opdrachtnemer behoudt het recht om bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 

6. Annulering van de overeenkomst

a. Partijen hebben het recht voor de werkzaamheden aangevangen zijn, de overeenkomst te annuleren. Deze annulering dient schriftelijk te geschieden.

b. Bij annulering door de opdrachtgever van een workshop, cursus of training, gelden de volgende voorwaarden:

1     annulering tot 4 weken voor aanvang van de workshop, cursus of training is kosteloos;

2    bij annulering binnen 4 weken voor aanvang is Opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen,  bij annulering binnen een week het volledige bedrag;

3     bij niet-annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van workshop, cursus of training te betalen.

c. Bij annulering door de opdrachtgever van coachingstrajecten waarbij de offerte al is ondertekend door de opdrachtgever, geldt dat opdrachtnemer gerechtigd is 10% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen.

d. Een individueel begeleidings- , coachings- of therapiegesprek kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden afgezegd. Gesprekken die korter van tevoren of niet worden afgezegd, worden voor 100% in rekening gebracht.

e. Bij annulering door de opdrachtgever van adviseringsopdrachten waarbij de offerte al is ondertekend door de opdrachtgever, geldt dat opdrachtgever 10% is verschuldigd van het verschuldigde bedrag.

f.    Indien opdrachtnemer door ziekte of omstandigheden genoopt wordt de activiteiten te annuleren, vindt overleg plaats over de wijze waarop de opdracht overgedragen dan wel in de tijd vooruitgeschoven kan worden. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid of daarmee gepaard gaande extra kosten voor de opdrachtgever. 

7. Beëindiging en onderbreking van de overeenkomst

a. Partijen hebben na aanvang van de werkzaamheden het recht de overeenkomst éénzijdig te beëindigen dan wel te onderbreken. Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden. Hierbij geldt een wederzijdse opzeggingstermijn van een maand, tenzij anders overeengekomen.

b. Bij tussentijdse beëindiging resp. onderbreking van de overeenkomst ontvangt opdrachtnemer een financiële vergoeding voor de tot dan toe verrichte prestaties. 

8. Aansprakelijkheid

 De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor foutieve interpretatie door opdrachtgever c.q. betrokkenen van de inhoud van of aanwijzingen in bijeenkomsten of beschikbaar gestelde documentatie.

a.   Reclame

1     Indien opdrachtgever niet binnen acht dagen na de dag der uitvoering van de overeenkomst opdrachtnemer wijst op gebreken die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin de overeenkomst is uitgevoerd in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

2    Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

3     Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk is gesteld, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4    Reclames geven opdrachtgever geen recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen of betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen.

b.   Aansprakelijkheid

1     Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van overmacht of van een doen of nalaten door opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem tewerk zijn gesteld.

2    Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

3     De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4    In afwijking van hetgeen in lid 3 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.

5    Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is,  zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.

6    Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

c.   Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden terzake van door opdrachtnemer geleverde diensten of producten, tenzij rechtens komt vast te staan dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van grove nalatigheid van de kant van opdrachtnemer en de opdrachtgever bovendien aantoont dat hem terzake geen enkel verwijt treft. 

9. Honorarium en betaling

a. De hoogte van het honorarium wordt bij de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever vastgesteld of vloeit voort uit het op het moment van het starten van de overeenkomst geldende tarief van opdrachtnemer.

b. Indien blijkt dat bepaalde diensten van opdrachtnemer met omzetbelasting moeten worden belast, wordt deze omzetbelasting aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Zodra blijkt dat omzetbelasting is verschuldigd, zal opdrachtnemer dit melden aan de opdrachtgever.

c. Facturering geschiedt in principe eens per maand, tenzij anders overeengekomen met de opdrachtgever.

d. De rekening dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij anders overeengekomen. Bij te late betaling zal vanaf de uiterlijke betaaldatum tot de datum der volledige voldoening de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd zijn en na drie maanden bij de hoofdsom worden geteld en zelf rentedragend worden. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever ter verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden.

Eventuele kosten van invordering zijn altijd ten laste van de opdrachtgever, alsmede 100 euro administratiekosten.

e. Betalingen dienen plaats te vinden op de door opdrachtnemer aangegeven rekening.

f. Opgaven zijn altijd in Euro’s. 

10. Geschillen

a. Indien er uit deze algemene voorwaarden en/of uit de overeenkomst geschillen voortvloeien, streeft opdrachtnemer ernaar deze in eerste instantie in onderling overleg met de opdrachtgever op te lossen.
Mocht dit onverhoopt niet tot resultaat leiden, dan worden de geschillen aan de Nederlandse rechter  voorgelegd, behoudens het hiervoor in artikel 8 letter a alinea 3 bepaalde.

b. Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Nederlandse recht. 

Hoofddorp, 02-01-2019